Lokale verenigingen

Bonden en brancheverenigingen

Stichtingen

Overheden en ondersteuningsorganisaties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Over de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht

Het predicaat

Referenties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Juridisch advies, rechtsbijstand en certificering

voor verenigingen, stichtingen en overheden

Juridisch advies, rechtsbijstand en certificering

De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht is het juridisch kennisinstituut voor verenigingen en stichtingen. Naast onze adviesservice bieden wij met het Predicaat Goed Bestuurd de mogelijkheid voor certificering van verenigingen en stichtingen met ons kwaliteitskeurmerk. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten en andere ondersteuningsorganisaties.  

ACTUEEL (Digitale ALV, Streaming van wedstrijden, tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties)

Corona en de juridische gevolgen:

Tijdelike wet Covid-19 per 24 april 2020 in werking (digitale algemene vergadering)

De tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is in werking getreden. De wet is van belang voor verenigingen en stichtingen.

Deze wet maakt het voor verenigingen mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden, ook als dit niet in de statuten is opgenomen. De wet is op 24 april 2020 in werking getreden en is  door opnieuw te zijn verlengd nu van kracht tot 1 december 2020. Met deze laatste verlenging is bovendien bepaald dat de regels slechts kunnen vervallen indien tenminste twee maanden voor de bestaande vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Anders gezegd, dit betekent dat de digitale alv waarschijnlijk tot 1 februari 2021 kan worden gehouden.

Samengevat omvat de wet het volgende:

Een algemene vergadering waarbij de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering is geldig, op voorwaarde dat:

 1. de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel voor de leden te volgen is;
 2. de leden tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. 
 3. De hiervoor bedoelde vragen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord en deze vragen worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch middel toegankelijk gemaakt voor leden;
 4. Het bestuur zich ervoor inspant dat tijdens de vergadering langs elektronische weg vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd (de voorzitter kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering);
 5. Het bestuur mag bepalen dat de termijn waarbinnen de jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden (6 maanden na einde boekjaar) met ten hoogste vier maanden wordt verlengd, in welk geval de algemene vergadering geen bevoegdheid tot verlenging heeft;

De bepaling genoemd onder punt 5 geldt ook voor stichtingen, waarbij als er een toezichthoudend orgaan is (naast het bestuur) dit orgaan geen bevoegdheid tot verlenging heeft indien het bestuur dit besluit neemt. Tevens is bepaald dat het toezichthoudende orgaan ook volledig digitaal mag vergaderen.

De tijdelijke wet kent terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020, zodat de wet ook zal gelden voor algemene vergaderingen en vergaderingen van toezichthoudende organen die tijdens de corona-crisis in aangepaste vorm al gehouden zijn;

De wet is tijdelijk en beoogt alleen de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn te bestrijken.

Let op:
Na de tijdelijke wet keert de oude situatie weer terug. Een volledig digitale algemene vergadering zal dan niet meer mogelijk zijn en een gedeeltelijke digitale algemene vergadering met digitaal stemrecht alleen wanneer de statuten dit mogelijk maken. Wilt u deze mogelijkheid voor de toekomst blijven behouden, dan adviseren wij om de statuten hierop aan te passen als deze daar op dit moment niet in voorzien. In samenwerking met notariskantoor Ohmann kunnen de bij ons aangesloten organisaties tegen gereduceerd tarief de statuten hierop aan laten passen. De tijdelijke wet bepaalt ook dat het verlijden van een akte ten overstaan van een notaris met behulp van audiovisuele middelen kan gebeuren. 

Hier leest u hoe het zit met contributie en andere betalingsverplichtingen als de verenigingsactiviteiten stil liggen.

Hier leest u hoe het zit met de besluitvorming binnen de vereniging als de ledenvergadering geen doorgang kan vinden (geschreven voor de Noodwet).

Agenda:

September-oktober; Toetsing verenigingen Sportplus predicaat  Rotterdam Sportsupport

Overig nieuws:

In opdracht van Stichting Nederland Sport zal de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht in samenwerking met Notariskantoor Ohmann voor tien Nederlandse sportbonden de statuten helpen aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Good Governance, Digitale besluitvorming en AVG. 

Streaming van sportwedstrijden/evenementen toegestaan?

Omdat volgens de nieuwste Coronamaatregelen geen bezoekers meer toegelaten mogen worden tot sportwedstrijden, is het een interessante gedachte voor amateurverenigingen om wedstrijden te streamen. Daardoor kunnen de wedstrijden toch nog worden gevolgd. Maar laat de AVG dit toe?

Wij denken van wel. Uiteraard als iedereen die in beeld komt vooraf toestemming geeft. Maar dat is praktisch bijna onuitvoerbaar. Maar volgens ons kan het ook als niet van iedereen die in beeld komt vooraf toestemming is verkregen. De organisatie kan namelijk een gerechtvaardigd belang aanvoeren om de wedstrijden te streamen. Voorwaarde is wel dat er geen winstoogmerk/commerciële exploitatie is van de beelden (zie het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake sportwedstrijden en betaalplatforms) en uiteraard dat deelnemers en bezoekers vooraf goed worden geïnformeerd. Ten slotte geldt dat - omdat het gerechtvaardigde belang de grondslag is waarop de beelden worden verwerkt - bezwaar moet kunnen worden gemaakt door degenen van wie de beelden worden gemaakt. En de AVG bepaalt dat een bezwaar moet worden gehonoreerd, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn om dat niet te doen. Een belangenafweging met strenge eisen dus, die maakt dat bij een bezwaar er serieuze argumenten moeten kunnen worden genoemd om toch te streamen. Zeker bij kwetsbare groepen, waaronder kinderen, adviseren wij om bij bezwaren niet te streamen en het individuele privacybelang dan te laten prevaleren.

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

De minister kan op aanvraag een tegemoetkoming verstrekken aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van Covid-19. Zie de publicatie 

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen:

Onze belangrijkste doelstelling is bestuurders van niet-commerciële organisaties de zorg over de uitvoering van alle wet- en regelgeving en overige juridische zaken uit handen te nemen. 

Wij bieden o.a. hulp bij:

 • opstellen/aanpassing statuten, reglementen, gedragscodes
 • uitleg over het verenigingsrecht
 • conflicten (bemiddeling of vertegenwoordiging)
 • incasso
 • opstellen of beoordelen contacten met de gemeente en andere partijen
 • privatisering, verplaatsen accommodatie
 • samenwerking, fusie
 • werkgeverschap
 • het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • alle overige juridische ondersteuning voor bestuurders

 

Bekijk hier het AVG webinar dat wij 15 mei jl. voor de KNHB gaven: AVG webinar

Vragen? Bel de juridische infolijn 010-4588431 of mail naar info@verenigingenrecht.nl

In verband met de grote hoeveelheid vragen over de gevolgen van het coronavirus kan de beantwoording van uw vraag langer duren dan gebruikelijk. Wij geven de bij ons aangesloten organisaties voorrang bij het in behandeling nemen. Aanmelden voor aansluiting van uw organisatie bij Vereniging en Recht kan hier  

Lees verder Voordeelpakket

 

Bespaar tijd en geld: 

direct aansluiten bij Vereniging en Recht

Door uw organisatie aan te sluiten bij Vereniging en Recht heeft u de volgende voordelen:

 • u kunt altijd een jurist raadplegen
 • geen onverwachte kosten
 • incassoservice
 • u wordt actief geïnformeerd over veranderingen in wet- en regelgeving
 • met het Predicaat Goed Bestuurd laat u zien dat u beschikt over een kwaliteitskeurmerk
 • uw logo op onze website
 • toegang tot netwerk van specialisten tegen gunstige tarieven
 • u kunt elk moment instappen, ook bij lopende zaken. 

Deze organisaties gingen u voor