Lokale verenigingen

Bonden en brancheverenigingen

Stichtingen

Overheden en ondersteuningsorganisaties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Over de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht

Het predicaat

Referenties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de vereniging
Opdrachtnemer: Nederlandse stichting voor Verenigingenrecht
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, zijnde de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmelding door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging van de opdracht middels de aanmelding per email is gebaseerd op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 2. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen methoden, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 8 Vergoeding

 1. De vergoeding voor de werkzaamheden van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding afspreken.
 3. De vastgestelde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Artikel 9 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangegeven wijze.
De factuur voor de WAVIC-CLUBSCAN en de abonnementsbijdrage voor de online juridische ondersteuning wordt verzonden in de maand van aanmelding. De factuur voor de overige diensten wordt verzonden na afronding van de werkzaamheden. 

Artikel 10 Reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de gebreken herstellen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen als in deze algemene voorwaarden bepaald.

Artikel 11 Opzegging

 1. Opdrachtnemer kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. De opzegging door opdrachtgever van het abonnement juridische ondersteuning kan geschieden tegen het einde van de periode van een jaar na aanmelding, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vermogensschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze organisaties ging u voor