Lokale verenigingen

Bonden en brancheverenigingen

Stichtingen

Overheden en ondersteuningsorganisaties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Over de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht

Het predicaat

Referenties

Juridisch advies of vragen?

Bel voor persoonlijk advies:
010 458 84 31

E-mail ons voor meer informatie: info@verenigingenrecht.nl

Privacyverklaring

Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (Vereniging en Recht)

Geldigheid

Deze Privacyverklaring geldt voor:

 • cliënten van Vereniging en Recht;
 • potentiele cliënten met wie Vereniging en Recht contact heeft gelegd of wil leggen;
 • ontvangers van nieuwsbrieven;
 • deelnemers aan workshops, informatieavonden en of seminars gegeven door medewerkers van Vereniging en Recht;
 • bezoekers van de website;
 • alle andere personen die contact opnemen met Vereniging en Recht of van wie Vereniging en Recht gegevens verwerkt.

Voor werknemers, uitzendkrachten, stagiaires en sollicitanten geldt deze Privacyverklaring niet.

 

Verwerking persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Vereniging en Recht van groot belang. Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Wij verwerken persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van dossiers door een van onze medewerkers;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op het aanmeldingsformulier op de website van Vereniging en Recht;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Vereniging en Recht alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt:

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang;

Vereniging en Recht hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Overeenkomst

 • Voor het verrichten van onze werkzaamheden (het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze medewerkers).
 • Voor het factureren van onze werkzaamheden.

Wet

 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

Gerechtvaardigd belang en toestemming

 • Om u te informeren over actualiteiten (uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd).
 • De uitoefening en de verdediging van de rechten van Vereniging en Recht bijvoorbeeld bij geschillen.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Vereniging en Recht daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Vereniging en Recht stelt. In alle gevallen let Vereniging en Recht erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Vereniging en Recht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de Vereniging en Recht de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Vereniging en Recht verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Vereniging en Recht verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging en Recht:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (dienstverlenings- en overige) overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van de administratie.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Vereniging en Recht, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: ledenservice@verenigingenrecht.nl

 

Website en Cookies

Op de website worden geen bezoekgegevens bijgehouden. Wij maken geen gebruik van cookies (een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt).

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Vereniging en Recht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vereniging en Recht heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Vereniging en Recht

De medewerkers van Vereniging en Recht houden zich aan het door Vereniging en Recht vastgestelde Privacybeleid, waarin de eisen van de wet- en regelgeving van gegevensbescherming zijn vastgelegd.

 1. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Vereniging en Recht

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn gegevens uitwisselingen aan adviseurs waar Vereniging en Recht mee samenwerkt. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Vereniging en Recht of wanneer Vereniging en Recht hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Cliënten die gebruik maken van adviseurs waarmee Vereniging en Recht samenwerkt sluiten met die adviseurs een overeenkomst waarin de afspraken voor de (juridische) dienstverlening inclusief de privacybeschermingsregels wordt vastgelegd.

Vereniging en Recht kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

 1. Geen commercieel gebruik

Vereniging en Recht zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Vereniging en Recht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.

 

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor de wijze waarop u gebruik kunt maken van uw rechten en de afhandeling van de verzoeken hieromtrent heeft Vereniging en Recht de Regeling Rechten betrokkenen persoonsgegevens vastgesteld.

 

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

 

U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht
o.v.v. Privacy
Rietkerkweg 288
3066 VJ Rotterdam

Of via e-mail: ledenservice@verenigingenrecht.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring op onze website voor een update van ons privacy beleid.

 

Vragen?

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via ledenservice@verenigingenrecht.nl

 

Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, 25 mei 2018

Deze organisaties gingen u voor